GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie gminy Gniewino znajduje się w zakresie działalności Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. jako eksploatator sieci wod-kan wydaje warunki techniczne na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych dla projektowanego/istniejącego obiektu. Na zlecenie klienta budujemy również przyłącza wodociągowe do budynku.

Do zlecenia na wydanie warunków technicznych należy dołączyć:

 1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji
 2. Kserokopię Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z przestrzennego planu zagospodarowania
 3. Tytuł prawny - oświadczenie (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

Zlecenie na wydanie warunków technicznych oraz stosowne oświadczenie można pobrać w zakładce Druki do pobrania (odnośnik)

Od 2016 roku rozpoczęto wdrażanie nowego typu wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową, które mają na celu usprawnienie odczytu wodomierza oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń i awarii systemu wodociągowego. Nowy system radiowego zczytywania stanu wodomierzy będzie wprowadzany stopniowo przez kilka lat.   

 

EKSPLOATACJA GMINNEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO

Gminny system wodociągowy zasilany jest za pomocą 5 ujęć wód podziemnych, które zlokalizowane są w miejscowościach: Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo i Mierzynko. W skład ujęć wchodzi 7 studni głębinowych, które ujmują zawodnione utwory czwartorzędu stanowiące w tym rejonie Główny Poziom Użytkowy (GPU). Głębokość otworów studziennych mieści się w przedziale 76,0-99,5 m, a wydajność eksploatacyjna 25-100 m3/h, co powoduje obniżenie zwierciadła wody w studniach odpowiednio od 1,0 do 8,3 m. Łączna wielkość zasobów eksploatacyjnych obsługiwanych ujęć wynosi 510 m3/h, co w odniesieniu do całkowitego rocznego poboru wód podziemnych stanowi około 13%. Wszystkie gminne ujęcia posiadają stosowne pozwolenia wodnoprawne, w których zostały określone wytyczne co do sposobu i wielkości poboru wód podziemnych. Na działającym niegdyś ujęciu Gniewino I przebiegają obecnie prace modernizacyjne, po ukończeniu których zostanie ono włączone do lokalnej sieci wodociągowej. Poniższy rysunek (Ryc.1) przedstawia lokalizację eksploatowanych przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ujęć wód podziemnych wraz z głównym przebiegiem sieci wodociągowej. 

Woda dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci wodociągowej o łącznej długości wynoszącej 115km. Swoim zasięgiem obejmuje ona niemal wszystkie gminne miejscowości z wyjątkiem wsi Dębina i Łęczyn Dolny, które posiadają własne ujęcia wody. Istniejąca sieć wodociągowa jest sukcesywnie rozbudowywana i rozwijana, dzięki czemu możliwe jest zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców na terenie gminy. Ponadto, systematycznie prowadzona modernizacja sieci wodociągowej (wymiana starych rurociągów oraz instalacja nowoczesnej armatury regulacyjnej i pomiarowej), a także jej ciągła kontrola i inwentaryzacja w znacznym stopniu pozwala przeciwdziałać marnotrawstwu pobieranej wody i utrzymywać jej dobry stan jakościowy. W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz zaopatrywanych miejscowości w odniesieniu do eksploatowanego ujęcia oraz wodociągu (Tab.1). 

 

Rozkład zapotrzebowania na wodę w obrębie gminy Gniewino nie jest równomierny na całym obszarze, co wynika z rozproszonego charakteru zabudowy obszaru wiejskiego oraz rodzaju odbiorców. Produkowana na ujęciach woda przeznaczona jest przede wszystkim na cele komunalne (konsumpcyjne, gospodarcze i socjalno-bytowe) mieszkańców gminy Gniewino oraz ma duże znaczenie w funkcjonowaniu zakładów przemysłowych działających głównie w branży spożywczej. W sezonie letnim zauważalna jest zintensyfikowana produkcja wody na ujęciach, czego głównym powodem jest zaspokojenie potrzeb wodnych turystów odwiedzających gminę Gniewino oraz pielęgnacja terenów zielonych. Największy udział w ogólnej produkcji wody na terenie gminy ma ujęcie Gniewino II (Ryc.2).

Ryc.2. Procentowy udział ujęć w łącznym zaopatrzeniu w wodę obszaru gminy Gniewino (2015r.)

PRODUKCJA WODY

Woda podziemna pobierana jest ze studni przy wykorzystaniu pomp głębinowych i kolejno doprowadzana do budynku ujęcia za pomocą stalowego rurociągu. Ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu w wodzie pobieranej na ujęciach w Chynowiu, Czymanowie, Gniewinie i Kostkowie przed podaniem do sieci wodociągowej prowadzi się jej uzdatnianie. Wyjątek stanowi jedynie woda podziemna eksploatowana na ujęciu w Mierzynku, gdzie ze względu na jej wzorową jakość jest ona bezpośrednio kierowana do sieci wodociągowej.

Uzdatnianie polega na napowietrzeniu, a następnie przefiltrowaniu pobranej wody podziemnej (wody surowej). Napowietrzenie zachodzi w aeratorze i polega na rozdeszczeniu strumienia dopływającej wody w poduszce powietrznej. Dzięki takiemu działaniu następuje proces utlenienia i wytrącania się nierozpuszczalnych związków żelaza. Powietrze do aeratora wprowadzane jest ze sprężarki, a stały poziom poduszki powietrznej utrzymywany jest w nim automatycznie. Z aeratora woda prowadzona jest kolejno na filtr ciśnieniowy. Filtr wypełniony jest żwirkami filtracyjnymi oraz masą katalityczną wspomagającą usuwanie manganu oraz zawiesin związków żelaza. Następnie, nadająca się do spożycia woda kierowana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej, która pracuje w układzie stałego ciśnienia sterowanego elektronicznie, jednostopniowo za pomocą falownika umieszczonego w budynku ujęcia.

W celu utrzymania skuteczności w funkcjonowaniu filtrów żwirowych, okresowo prowadzone jest ich płukanie. Polega ono na wyłączeniu filtrów z eksploatacji, a następnie wsteczne płukanie wodą surową do momentu otrzymania klarownej wody. Przed płukaniem wodą, złoże filtracyjne zostaje wzruszane powietrzem, które prowadzone jest od dołu ze zbiornika powietrza. Popłuczyny (ścieki pochodzące z procesu płukania) odprowadzane są do kanału technologicznego, a następnie zależnie od warunków infrastrukturalnych danego ujęcia do kanalizacji sanitarnej bądź bezodpływowych zbiorników, z których to są one okresowo wywożone na oczyszczalnie ścieków w Gniewinie. Instalacja Stacji Uzdatniania Wody przygotowana jest do zainstalowania przenośnego układu dozowania podchlorynu sodu w celu dezynfekcji wody tylko w sytuacjach awaryjnych, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

  

JAKOŚĆ  WODY

Jakość wody produkowanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w pełni odpowiada wytycznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989). Na podstawie przeprowadzonych badań i kontroli, aktualnie nie stwierdza się niekorzystnych trendów zmian jakości wody zarówno na etapie jej pobierania jak i po uzdatnieniu. Prowadzone badania i kontrole wykazały, że do sieci wodociągowej oddawana jest woda dobra, o stabilnej jakości i odpowiadająca surowym wymaganiom sanitarnym. Eksploatowana na gminnych ujęciach woda jest wolna od substancji toksycznych, zanieczyszczeń organicznych, a także nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych. Stabilność oraz małe stężenie w wodach składników należących do głównych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych pochodzenia antropogenicznego, może wskazywać na skuteczną izolację ujętego wodonośca bądź też braku potencjalnego ogniska zanieczyszczeń w strefie dopływu wód do ujęć. Badania jakości wody prowadzone są z odpowiednią częstotliwością według ustalonego harmonogramu pobierania próbek, z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych. Pobór prób do badań laboratoryjnych realizowany jest przez próbobiorców danego laboratorium, bądź też pracowników Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., którzy posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria, które posiadają odpowiednie zezwolenia miejscowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. prowadzi regularną, wewnętrzną kontrolę jakości wody znajdującej się przed jak i po procesie uzdatniania. Bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia realizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w formie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Monitoring jakości wody obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych;
 • kontrolę jakości wody uzdatnionej (przed podaniem do sieci);
 • kontrolę jakości wody w wyznaczonych punktach na sieci wodociągowej;
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach, budowie nowych odcinków;
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży u danych odbiorców.

Zakres badań jakości wody jest określony odpowiednimi wymaganiami na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz załączników do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

 • podstawowe wymagania mikrobiologiczne – Escherichia coli, Enterokoki.
 • podstawowe wymagania chemiczne – Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorydyna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Pestycydy, Suma Pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachoroetenu, Suma WWA, Suma THM.
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne – Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2°C po 48h
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne – Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Utlenialność, Zapach, Żelazo.
 • dodatkowe wymagania chemiczne – Magnez, Twardość, Wapń, Potas, Cynk