GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych.

Za pomocą systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do oczyszczalni ścieków w Gniewinie trafiają ścieki z następujących miejscowości Gminy Gniewino: Bychowo, Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo, Lisewo, Nadole, Opalino, Perlino, Strzebieline, Toliszczek.

System kanalizacji tłocznej jest obsługiwany za pomocą 22 tłoczni ścieków i jednej przepompowni. Tłocznia ścieków charakteryzuje się wbudowanym zbiornikiem do którego trafiają

Ścieki od mieszkańców z pozostałych miejscowości są odbierane posiadanymi przez nas wozami asenizacyjnymi.

Wszystkie ścieki zarówno surowe (trafiające do oczyszczalni ścieków) oraz oczyszczone (odprowadzane do odbiorników) podlegają  monitoringowi.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ścieki oczyszczone są odprowadzane do Bychowskiej Strugi. Wody w odbiorniku ścieków podobnie jak ścieki podlegają ciągłemu monitoringowi.

Jako eksploatator sieci wydajemy warunki techniczne, a w przypadku zlecenia od klienta budujemy przyłącze kanalizacyjne do budynku.

Zgłoszenia potrzeby wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego można dokonać pod numerem telefonu 58 670 66 55 w godzinach pracy przedsiębiorstwa.

Dla usprawnienia istnieje możliwość zgłoszenia cyklicznego (w stałych odstępach czasowych) wywozu nieczystości. Należność za wywóz nieczystości można uregulować bezpośrednio u kierowcy w dniu wywozu albo po wystawieniu faktury przelewem na rachunek bankowy lub w kasie przedsiębiorstwa.