GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Gniewinie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przyjmowanie odpadów :

sobota 8:30 - 13:30

więcej informacji na stronie Gminy Gniewino