GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty z tytułu dostarczania wody i odbiór ścieków

Ceny obowiązują od 1 czerwca 2016 r. 

Dostawa wody

Taryfowa  grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3

Grupa 1: Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe

3,90 4,21

Grupa 2: Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych

3,93 4,24

Grupa 3: Pozostali odbiorcy niewymienieni w poz. 1 i 2

3,95 4,27

 

 Odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3

Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami  przemysłowymi lub ścieki przemysłowe (wszystkie grupy odbiorców)

10,85 11,72

 

Ścieki dowożone

Ścieki dowożone

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Ścieki dowożone przemysłowe 1m3

Zgodnie z zawartą umową

 Zgodnie z zawartą umową

Opłata eksploatacyjna za 1 wjazd

4,00

 4,92

Ważenie na wadze - 1 ważenie

6,50

 8,00

 

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 5,0 m3

54,25

 66,73

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 10,0 m3

108,50

133,46

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 11,0 m3

119,35

146,80

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 5,0 m3

82,60

 101,60

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 10,0 m3

165,20

 203,20

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 11,0 m3

181,72  223,52

Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowej do 4,5m3

150,00

 184,50

 

Wydanie warunków przyłączeniowych

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Dostarczanie ciepła

Wędkarstwo