GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Spis treści

 

 Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PROW zrealizowaliśmy dwa projekty:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nadole - Bychowo - Toliszczek - Perlino wraz z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków w Nadolu"

Dzięki realizacji projektu nastąpiła możliwość likwidacji starej oczyszczalni ścieków w Nadolu. W Nadolu wybudowano przepompownie ścieków umożliwiające przesył nieczystości z Nadola i Czymanowa do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Gniewinie. W ramach inwestycji  skanalizowano w całości miejscowości Toliszczek i Bychowo oraz częściowo Perlino. Realizacja projektu polegała na wybudowaniu 10,4 km sieci kanalizacyjnej (w systemie tłocznym i grawitacyjnym) oraz posadowiono 9 tłoczni ścieków.  W wyniku realizacji projektu stopień skanalizowania gminy zwiększył się o 6,1%.


Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 25.06.2009 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.12.2009 r.
Zakończenie realizacji projektu: 15.10.2011 r.


2. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gniewinie - ul. Słoneczna"

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej w Gniewinie. Zakres projektu obejmował budowę 2,1 km sieci kanalizacyjnej ( w systemie tłocznym i grawitacyjnym) oraz dwóch przepompowni ścieków.

Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 10.03.2014 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.10.2014 r.
Zakończenie realizacji projektu: 01.10.2015 r.