GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Spis treści

 

 

 

 

           

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z RPO wykonano projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami energetycznymi i wodociągowymi w miejscowościach Chynowie, Kostkowo, Tadzino, Jęczewo, Lisewo w gminie Gniewino"


Realizacja projektu pozwoliła na rozwiązanie problemu dotyczącego niedostatecznej infrastruktury sanitarnej, gdyż rozbudowa kanalizacji sanitarnej poprzez wybudowani tłoczni ścieków w miejscowościach Chynowie, Kostkowo, Tadzino, Jęczewo umożliwiło podłączenie mieszkańców Chynowia do systemu kanalizacyjnego. W przyszłości planowane jest  system kanalizacyjny w gminie Gniewino będzie bardziej efektywny i gotowy na przyjęcie większej ilości ścieków z rozbudowywanej sieci. Dzięki temu realizacja inwestycji wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, w tym wód podziemnych i powierzchniowych. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną i poprawa stanu środowiska oddziaływać będą również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, co sprzyjać będzie harmonijnemu rozwojowi gminy i jej lokalnej społeczności. Jest to niezwykle istotne mając na uwadze dynamiczny rozwój gminy i jej perspektywę pozyskiwania nowych inwestorów, jak i potencjał turystyczny. Realizacja projektu przyczyni się też do zmniejszenia dysproporcji między rozwojem sieci wodociągowych, a systemem odbioru ioczyszczania ścieków w gminie. Dzięki budowie sieci kanalizacyjnej wzrośnie również możliwość wydajniejszego wykorzystania sieci kanalizacyjnej, istniejącej oczyszczalni ścieków w Gniewinie, i co najważniejsze podłączenie do sieci kolejnych miejscowości. Od 2013 roku zwiększy się o 314 liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 04.12.2008 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 12 2012 r.
Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2013 r.