GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Spis treści

 

 

 

 

                            

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach POIiŚ zrealizowano projekt pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"

Umowę o dofinansowanie podpisano jesienią 2009 roku, a roboty budowlane rozpoczęto wiosną 2010 roku. W ramach realizacji inwestycji rozbudowano oczyszczalnię ścieków, której przepustowość po modernizacji zwiększyła się do 1200 m3/dobę. W wyniku prowadzonych robót wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gniewino i Perlino o łącznej długości 11,2 km z pięcioma tłoczniami ścieków. Powstał również wodociąg z ujęcia wody w Gniewinie do Perlina zapewniający polepszenie parametrów wody do spożycia przez ludzi.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania gminy Gniewino o 12%.


Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 04.12.2008 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.10.2009 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2012 r.
Data osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.06.2013 r.