GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Spis treści

W ramach finansowania programowego Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o było beneficjentem środków europejskich w wielu programach operacyjnych.
Między innymi były to:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYBY)

Planowane są również inwestycje w nowej perspektywie czasowej na lata 2014 - 2020.

 


 

 

 

 

                            

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach POIiŚ zrealizowano projekt pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"

Umowę o dofinansowanie podpisano jesienią 2009 roku, a roboty budowlane rozpoczęto wiosną 2010 roku. W ramach realizacji inwestycji rozbudowano oczyszczalnię ścieków, której przepustowość po modernizacji zwiększyła się do 1200 m3/dobę. W wyniku prowadzonych robót wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gniewino i Perlino o łącznej długości 11,2 km z pięcioma tłoczniami ścieków. Powstał również wodociąg z ujęcia wody w Gniewinie do Perlina zapewniający polepszenie parametrów wody do spożycia przez ludzi.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania gminy Gniewino o 12%.


Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 04.12.2008 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.10.2009 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2012 r.
Data osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.06.2013 r.


 

 

 

 

           

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z RPO wykonano projekt pn. 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami energetycznymi i wodociągowymi w miejscowościach Chynowie, Kostkowo, Tadzino, Jęczewo, Lisewo w gminie Gniewino"


Realizacja projektu pozwoliła na rozwiązanie problemu dotyczącego niedostatecznej infrastruktury sanitarnej, gdyż rozbudowa kanalizacji sanitarnej poprzez wybudowani tłoczni ścieków w miejscowościach Chynowie, Kostkowo, Tadzino, Jęczewo umożliwiło podłączenie mieszkańców Chynowia do systemu kanalizacyjnego. W przyszłości planowane jest  system kanalizacyjny w gminie Gniewino będzie bardziej efektywny i gotowy na przyjęcie większej ilości ścieków z rozbudowywanej sieci. Dzięki temu realizacja inwestycji wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, w tym wód podziemnych i powierzchniowych. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną i poprawa stanu środowiska oddziaływać będą również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, co sprzyjać będzie harmonijnemu rozwojowi gminy i jej lokalnej społeczności. Jest to niezwykle istotne mając na uwadze dynamiczny rozwój gminy i jej perspektywę pozyskiwania nowych inwestorów, jak i potencjał turystyczny. Realizacja projektu przyczyni się też do zmniejszenia dysproporcji między rozwojem sieci wodociągowych, a systemem odbioru ioczyszczania ścieków w gminie. Dzięki budowie sieci kanalizacyjnej wzrośnie również możliwość wydajniejszego wykorzystania sieci kanalizacyjnej, istniejącej oczyszczalni ścieków w Gniewinie, i co najważniejsze podłączenie do sieci kolejnych miejscowości. Od 2013 roku zwiększy się o 314 liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 04.12.2008 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 12 2012 r.
Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2013 r.

 


 

 Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PROW zrealizowaliśmy dwa projekty:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nadole - Bychowo - Toliszczek - Perlino wraz z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków w Nadolu"

Dzięki realizacji projektu nastąpiła możliwość likwidacji starej oczyszczalni ścieków w Nadolu. W Nadolu wybudowano przepompownie ścieków umożliwiające przesył nieczystości z Nadola i Czymanowa do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Gniewinie. W ramach inwestycji  skanalizowano w całości miejscowości Toliszczek i Bychowo oraz częściowo Perlino. Realizacja projektu polegała na wybudowaniu 10,4 km sieci kanalizacyjnej (w systemie tłocznym i grawitacyjnym) oraz posadowiono 9 tłoczni ścieków.  W wyniku realizacji projektu stopień skanalizowania gminy zwiększył się o 6,1%.


Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 25.06.2009 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.12.2009 r.
Zakończenie realizacji projektu: 15.10.2011 r.


2. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gniewinie - ul. Słoneczna"

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej w Gniewinie. Zakres projektu obejmował budowę 2,1 km sieci kanalizacyjnej ( w systemie tłocznym i grawitacyjnym) oraz dwóch przepompowni ścieków.

Terminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 10.03.2014 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.10.2014 r.
Zakończenie realizacji projektu: 01.10.2015 r.

 


 

 

                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania po ryby

 

Pogram Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z PO RYBY zrealizowano projekt pn. " Renowacja obiektu Kompleksu Turystyczno- Rekreacyjnego "Kaszubskie Oko" z wieżą widokową w Gniewinie wraz z wyposażeniem"  Realizacja projektu polegała na wykonaniu następujących zadań:
1. Zakup aeratora do pielęgnacji terenów zielonych
2. Wymiana ogrodzenia o długości 605 mb na ogrodzenie panelowe
3. Remont elementów konstrukcyjnych wieży widokowej
4. Utwardzenie ścieżek spacerowych i naprawa nawierzchni z kostki betonowej
5. Renowacja obiektu zabawowego "Statek piratów"
6. Nasadzenia 555 szt. krzewów żywopłotowych zimozielonych wzdłuż ogrodzenia kompleksuTerminy realizacji projektu
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 16.04.2014 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.10.2014 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 04.08.2015 r.