GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Spis treści

W ramach finansowania programowego Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o było beneficjentem środków europejskich w wielu programach operacyjnych.
Między innymi były to:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYBY)

Planowane są również inwestycje w nowej perspektywie czasowej na lata 2014 - 2020.