GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

  • 1
  Aktualności

Jakość wody do spożycia, dostarczanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.


Woda dostarczana przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne S. z o.o. do odbiorców na terenie Gminy Gniewino pobierana jest ze studni głębinowych, ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Gniewino, Czymanowo, Kostkowo, Chynowie i Mierzynko. Przed wprowadzeniem do wodociągu woda jest napowietrzana i uzdatniana (filtrowana) na filtrach żwirowych (odżelaziaczach). Przed wprowadzeniem do wodociągu woda musi osiągnąć parametry określone w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Zgodnie z rozporządzeniem, jakość wody podlega kontroli przez dostawcę wody (GPK Sp. z o.o.) oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tych badań PPIS dokonuje oceny jakości wody.


mgr inż. Dariusz Rohde

Główny Technolog

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Kostkowie

 

Załączniki:
 

Ocena jakości wody nr 57/16 za rok 2015

Aktualny stan zaopatrzenia w wodę w Gminie Gniewino